Kocięta w nowych domach

Kocięta w nowych domach

Rodzice

Amrita Carska Pokusa * PL & Bogdan Lazorevyi Yahont * RU

MILKA
Kotka oznaczenia czarne pręgowane – rezerwacja

MARGARITA
Kotka oznaczenia czarne pręgowane – rezerwacja

MESSI
Kocurek oznaczenia czarne pręgowane z bielą – rezerwacja

MACHO
Kocurek oznaczenia niebieskie pręgowane – rezerwacja